عوارض ورود و خروج از جزیره قشم

تعرفه طبق مصوبه 1401/11/23 بر واحد ریال می باشد

نوع خودرو

 عوارض ورود به قشم

 عوارض خروج از قشم

اتوبوس

            6,398,500 

             4,031,000 

تریلی

            6,258,300 

             3,850,300 

ده چرخ

            4,368,800 

             2,390,800 

مینی بوس

            4,177,200 

             2,057,200 

خاور شش چرخ

            3,161,150 

             1,681,900 

سواری

            2,774,000 

             1,100,000 

وانت

            2,848,500 

             1,459,500 

سواری قشموند

            1,439,000 

             1,100,000 

سواری بومی

            1,326,500 

             1,100,000 

سواری قشموند ویژه

            1,289,000 

             1,100,000 

خانواده شهداء و جانبازان

            1,259,000 

             1,100,000